Iarratas Achomhairc Scrúduithe - Athscríbhínní Den Fhoirm Torthaí

Léigh an fhoirm seo go cúramach, líon í agus déan na cáipéisí cuí a uaslódáil.

Tuigeann an Coiste Achomhairc Scrúdaithe go mb’fhéidir go mbeifeá ag iarraidh cuid de na cúinsí a chuir isteach ar do thoradh a choinneáil faoi rún. Mar sin féin, ní fhéadfaidh an Coiste cinneadh a dhéanamh mura mbeidh na fíricí ar fad aige agus moltar duit cuntas iomlán a thabhairt ar na cúinsí ar fad a bhraitheann tú a chuir isteach ar do thoradh. Coinneofar an cuntas seo faoi rún.

Tabhair faoi deara i gcás mhic léinn na bliana deiridh agus mic léinn atá ag fágáil go bhféadfaí bronnadh céime, nuair is cuí, a chur siar, go dtí go bhfaighfear toradh an achomhairc.

Tábhachtach: Ní ghlacfar le hiarratais dheireanacha in aon chás. Cinntigh go bhfuil tú ar an eolas faoin spriocdháta iarratais le haghaidh do thorthaí – ar fáil ar láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe. láithreán gréasáin Oifig na Scrúduithe.

Sonraí an Mhic Léinn

Ríomhphost – Cuntais Ollscoil na Gaillimhe amháin e.g. EXAMPLE1@universityofgalway.ie

Sonraí an Scrúdaithe/an Mhodúil

Liostaigh gach modúl a bhfuil tú achomharc á dhéanamh agat ina leith sna spásanna atá ar fáil thíos.

Tabhair faoi deara go mbaineann táille 60.00 EUR le gach modúl a bhfuil achomharc á dhéanamh ina leith – Uastáille 300.00 EUR. Ní féidir táillí a íoc ach ar líne amháin.

Má tá achomharc á dhéanamh agat ar níos mó ná sé mhodúl, liostaigh Cóid na Modúl agus Teidil na Modúl sa réimse "Ráiteas Achomhairc".

Cuir isteach cód an chláir sa réimse seo e.g. 1BA1, 5MB3
Cuir isteach ainm an mhodúil sa réimse seo e.g. Principles of Physiology
Cuir isteach cód an mhodúil sa réimse seo e.g. AN123
Cuir isteach ainm an mhodúil sa réimse seo e.g. Principles of Physiology
Cuir isteach cód an mhodúil sa réimse seo e.g. AN123
Cuir isteach ainm an mhodúil sa réimse seo e.g. Principles of Physiology
Cuir isteach cód an mhodúil sa réimse seo e.g. AN123
Cuir isteach ainm an mhodúil sa réimse seo e.g. Principles of Physiology
Cuir isteach cód an mhodúil sa réimse seo e.g. AN123
Cuir isteach ainm an mhodúil sa réimse seo e.g. Principles of Physiology
Cuir isteach cód an mhodúil sa réimse seo e.g. AN123
Cuir isteach ainm an mhodúil sa réimse seo e.g. Principles of Physiology
Cuir isteach cód an mhodúil sa réimse seo e.g. AN123

Cúiseanna le hAchomharc a dhéanamh*

Caithfidh baint a bheith ag na cúinsí maolaitheacha le ham an mheasúnaithe, agus níor mhór gur cás díobh seo a leanas a bheadh i gceist (ach gan bheith teoranta dóibh seo a leanas):

  1. Baint a bheith ag duine le timpiste nó le teagmhas tromchúiseach
  2. Géarthinneas, géarghortú nó géarthráma
  3. Riocht leanúnach leighis nó sláinte a bheith ag dul in olcas, nó athrú chun donais a bheith ar riocht luaineach
  4. Tinneas a mbaineann baol báis leis a bheith ar dhuine a bhfuil dlúthghaol agat leis nó léi, nó bás an té sin
  5. Cúinsí pearsanta nó teaghlaigh atá ag cur isteach go mór ar an duine
  6. Suaitheadh tromchúiseach nó tobann, amhail go ndeachaigh an teach trí thine, buirgléireacht, nó díshealbhú; nó suaitheadh maidir le hathrú geopholaitiúil a bhaineann le tréimhse/tréimhsí staidéir thar lear nó le turas/turais staidéir idirnáisiúnta
  7. Go ndearnadh coir nó bagairt ar an duine
  8. Cúinsí eisceachtúla, suntasacha agus ábhartha eile a bhfuil fianaise ann gur chuir siad as d’fheidhmíocht acadúil an duine
(300 focal ar a mhéad)

Ráiteas Achomhairc

(300 focal ar a mhéad)

Cáipéis Tacaíochta

Uaslódáil mar chomhad amháin aon cháipéisíocht eile chuí, dhátaithe a bhaineann leis na cúinsí a luadh i d’achomharc e.g. ráiteas leathnaithe achomhairc, fianaise leighis, comhfhreagras, tras-scríbhinní (níl an liosta seo uileghabhálach).

Molann an Coiste Achomharc Scrúduithe d’iarratasóirí gan aistí ná tráchtais bhunaidh a chur isteach in éineacht lena gcáipéisíocht achomhairc. Cuirtear in iúl d’iarratasóirí gur féidir leis an gcoiste cáipéisíocht bhreise a iarraidh níos déanaí, má mheasann an coiste go bhfuil sé sin ábhartha.

Tábhachtach: Ní féidir ach comhad amháin a cheangal leis an bhfoirm seo. Má tá níos mó ná cáipéis nó comhad amháin agat, cinntigh go gcuirfidh tú le chéile iad in aon cheann amháin.

Uaslódáil Cáipéisí Tacaíochta*

Seicliosta*

Ní mór duit a dheimhniú go bhfuil na míreanna seo go léir seiceáilte agat sula gcuireann tú isteach an fhoirm.


An bhfuil na nithe seo a leanas san áireamh i d’iarratas:

Sonraí Íocaíochta*

Dearbhú an Mhic Léinn*